Pókember
Spider-Man

Igazi neve: Peter Parker
Típus/Faj: átalakult humán
Foglalkozása: szabadúszófotóriporber, bűnűldóző
Személyazonossága: titkos
Állampolgársága: amerikai büntetlen előéletű
Egyéb neve(i): Ricochet; Dusk; Hornet; Prodogy; Bagman
Születési helye: New York
Családi állapota: nős
Rokonai: Mary Jane Watson Parker (felesége), Richard Parker (apja, eiriunyt), Mary Parker (anyja, elhunyt), Ben Parker (negybátyja, nevelőapja, eThunyt), May Parker (nagynénje, nevelőanyja)
Ismertebb szövetségesei: -
Ismertebb ellenségei: -
Mely csoport tagja: Egyetlen csoporthoz sem tartozik
Operációs bázisa: New York
Jellemző idősík: jelen
Első megjelenés: -
Utolsó megjelenés: -
Állapota: -
Tudásszintje -
Személyisége -
Életrajza: Peter Parker 6 éves volt, mikor szúlei repűlőgép-szererrcsétlenség áldozatai lettek. Az árván maradt fíút apjának testvére, Ben. és felesége. May vették magukhoz. Peter ragyogó képességekkel rendelkezet<, a kázépískolát kitünő eredrnénnyelvágezte. félénksége és tudományos érdeklódése azonban 9Y~ran ogztálytársai ékelódéseinek céltábtájává tették. Élete fordutópontjává leltegyalomfiZikark~itás, ahol egy pók, melyet etőzőleg radíoaktív sugárzás ért, megmarta a kezét, mielőtt elpusztuit. Hamarosan v~ágossá vált Peter előtt, bogy a pókmarásnak k8ze keillegyenezutántapasztaiterr~erfeletti képességeeNreez. (~Id. Pökember 1.) Peter előszór a show-businessberr próbálta ezeket kamatoztatni. Az iagynóknek, akit felkeresett, már "a Csodálatos Pókember" néven mutatkozott be. Éjszakáit azzal ti3teőtee, bogy az iskolából kóksánvett eszkózók segitségével hálóvebáket és a pókhálára emlékeztetd, azt helyettesítő hálófolyadékot készített magának, valamint megalkotta az első pókruhát is, amely kezeslábasbólés egyteljesascot takaró maszkból á11t. jgy jeleMkezett végti) a tv-feivételeken, igy vált New York-szerte ismertté. Egy felvétel után Peter, noha megtehette volna, nem segített a rendégznekelíogniabetőrőt-túlságoean megrészegitette 8nndn dicsdsége, méléáságán alulinak tarlotta bűnózák után roharrgálni. Peter tőké(etesen meg is feledkezett az esetról, csakhogy pár nap múlva az iskolából hazatérve renddrőkfogadták, na~ybátyjátugyanís agyonlótte agy bet8ró. Peter (azazhOg~y a Pbkember) azonnal a gyilkos után sietett, bogy bosszvít álljon. Csak míutsn ártalmatlanná felts a banditát, vette észre, hogynagybátylagy~kosaazonos a rrrirrapi betörővel. Rájótt, rajta is múft, bogy Ben bácsi meghak, és nregértetee, bogy a szuperképességek a velúk arányos felelósségekkel járnak. Megfogadta, hogytőbbé nemfeledkezik meg endl a felelösségrdl. Ben bácsi halálával Peter nyakába szakadt a család eltartásának gorttija. A tévészen3plések egy ideig biztos megélhetést jelentetbek.
Csakhogy Peter, ráébredve re, kereste azokat a helyzeteket, melyekben teak az ő képességei jelenihettek segítséget. Egy alkalommal megmeMett a katasztrófától egyfiatal űrhajóst, John Jamesont. John hálás~ItaPÓkerr~emek, apja, J.,Jonah Jameson azonban feJébe vette, bogy a katasztrófa okozójaa PókembervoK, és az egészet azért taláita ki, bogy John lejáratásán keresztúl a saját hímevét óregbítse. E meggyőződésének, meiy később rógeszrrréJévé vált, lapjában, a Hffiarsonában hangotísadott. Lejárató sajtókampányának eredményeként Iehe~Getfenné váRak a Pókembertovábbi tévéfellépései. Peter ezek után szuperképességeit teak bünüWdzésre használhatta - ez ismét teak felboaszantotta Jamesont, aki azzai vádolta a Pókembert, bogy a sa)át kezébe veszi az igazságszolgáhatást. A Pókemberról, azaz saját magáról készített képeit megvette Petertól a Hirharsona, így Peter a lap k0lsds munkatársa left. Mínáent megtett azért, bogy bebizonyítsa az olvasók és Jameson elótt, bogy a Pókember a jó oklalon harcoi

Peter Parker hat éves volt, mikor szülei egy tengerentúli utazás során repülőgép szerencsétlenség áldozatai lettek. Az árván maradt fiút apjának testvére, Ben, és annak felesége, May vették magukhoz a Queens-i Forest Hills beli házukba. Peter kiváló eszű gyerek volt, a középiskolát kitűnő eredménnyel végezte, félénksége és tudományos érdeklődése azonban gyakran osztálytársai élcelődéseinek céltáblájává tették. Egy este nyilvános radiológiai bemutatón vett részt: az előadás arról szólt, hogyan kezelhető biztonságosan a radioaktív laboratóriumi hulladék. A bemutató során egy közönséges házipók a részecskegyorsító sugarának útjába tévedt, és hatalmas sugárdózist kapott. A pók Peter kézfejére esett, amelyet rémületében megmart, mielőtt elpusztult. Peter sajgó kézzel hagyta ott az előadótermet. Útban hazafelé Peter egy számára ismeretlen városrészen haladt keresztül, ahol egy csavargó galeri, molesztálni próbálta. Leginkább Petert lepte meg, milyen könnyedén dobálta félre a bandatagokat. Még mindig saját erején töprengett, mikor egy gyorsan közeledő autó elé lépett. Hogy életét mentse, félreugrott, és ez az ugrás tíz méter magasra sikerült. Ebben a magasságban - újabb meglepetésére - hozzátapadt a ház falához. Mikor innen nyílegyenes vonalban lesétált a járdára, megértette, milyen fantasztikus változáson ment át. Csakhamar rájött, hogy új képességei összefüggésben állnak a radioaktív pók csípésével. E képességekhez egyébiránt igen hamar hozzászokott. Mikor hazaért, nagynénje, May Parker megkérte, hogy vigyen el egy bőrönd ruhát adományképpen a Nemzeti Gárda helyi központjában működő karitatív mozgalom részére. A központban Peter egy felhívásra lett figyelmes: 3000 dollár jutalmat ígértek annak, aki három percig állja a sarat a ringben egy profi öklöző, Durung ellen. Mivel szerette volna felmérni frissen szerzett képességeit, Peter felvette a bajnok kesztyűjét. Fejére harisnyát húzott, hogy vonásait elrejtse, és hogy elkerülje a szégyent, ha veszítene, de fölényesen nyert. Egy tévés producer tehetségkutató ügynöke kiszemelte magának Petert, és vendégszereplésre kérte fel egy varieté-műsorban. Peter, aki Csodálatos Pókember néven mutatkozott be, elfogadta a meghívást, és arra gondolt, ha így ismertté válik, később majd filmes dublőrként keresheti a kenyerét. A következő néhány éjszakát azzal töltötte, hogy az iskolából kölcsönvett eszközök segítségével hálóvetőket és a pókhálóra emlékeztető, azt helyettesítő hálófolyadékot készített magának, valamint megalkotta az első pókruhát is, amely kezeslábasból és egy teljes arcot takaró maszkból állt. Így jelentkezett végül a tévéfelvételeken, és így vált New York-szerte ismertté. Az egyik felvétel után, noha Peter megtehette volna, nem segített a rendésznek elfogni egy betörőt, túlságosan megrészegítette önnön dicsősége, méltóságán alulinak tartotta bűnözők után rohangálni. Peter tökéletesen meg is feledkezett az esetről, csakhogy pár nap múlva az iskolából hazatértében rendőrök fogadták, nagybátyját ugyanis agyonlőtte egy betörő. A tettest addigra már beszorította a rendőrség egy elhagyott raktárépületbe, de elfogni még nem sikerült. Az elkeseredett Peter (Pókruhában) azonnal a gyilkos után sietett, hogy bosszút álljon. Csak miután ártalmatlanná tette a banditát, vette észre, hogy nagybátyja gyilkosa azonos a minapi betörővel. Rájött, rajta is múlott, hogy Ben bácsi meghalt, és megértette, hogy a szuperképességek a velük, arányos felelősséggel járnak. Megfogadta, hogy többé nem feledkezik meg erről a felelősségről. Ben bácsi halálával May néninek és unokaöccsének nem maradt rendszeres jövedelme, így Peter nyakába szakadt a család eltartásának gondja. A show-business egy ideig biztos megélhetést jelentett, de egy befolyásos lapkiadó, J. Jonah Jameson lejárató sajtókampányának eredményeként lehetetlenné váltak Pókember további fellépései. Peter ezek után szuperképességeit csak bűnüldözésre használta, és abból élt, hogy Ben bácsi régi automata Leica fényképezőgépével Pókemberről, vagyis saját magáról készített képeit eladta Jameson lapjának, a Hírharsonának. Bár Jameson erőfeszítéseit, hogy negatívan befolyásolja a Pókemberről kialakult képet, ellensúlyozzák Pókember közszájon forgó hőstettei, alakja mégis ellentmondásos maradt. New York City és környékének legtöbb gonosztevőjével megmérkőzött már, és a legveszélyesebbek, például a Vezér, a Keselyű, Elektro, a Homokember, Octopus Doktor, a Zöld Manó, a Gyík, Venom, Vérontó, Vészmanó, Lámpás Jack, a Skorpió, Ezüstsörény, a Rózsa, Puma, Rhino, Rengető, Kaine és mások ellen is ért el sikereket. Később befejezte tanulmányait az Empire State Egyetem biofizika tanszékén, és feleségül vette gyermekkori barátnőjét Mary Jane Watsont.
Testmagassága: 177 cm
Testsúlya: 74 kg
Szeme színe: barna
Haja színe: barna
Bőre színe: -
Különleges ismertetőjel: -
Intelligencia: -
Erő 10 tonna súlyt képesfelemBlni vagy megtartani
Repülési sebesség: -
Állóképesség: -
Életerő: -
Fürgeség: -
Reflex: -
Képességei, szakértelmei: emberfeletti erd; rendkfvűl gyors reflexek; fantasztikus egyensúlyérzék; azon képesség. bogy bártnilyen felületen megtapadjon; veszélyérzékelő képesség, "pókósztdn". (A pókmarás kővetkezfében Peter szervezete töób tekintetóen Js meg változott.) Taste rendkívül hajlékony.
Pókősztön: A Pókember harcmodorának meghatározója. Funkciója: előre figyelmezteti a Pókembert a legkűtőnfélébbterrnészetű veszélyekre.

Emberfeletti erő, rendkívül gyors reflexek, fantasztikus egyensúlyérzék, azon képesség, hogy bármilyen felületen megtapadjon, tudat alatt működő veszélyérzékelő képessége, az ún. „pókösztön”. A közönséges házipók (Achaearanea Tepidariorum), amely megmarta Petert, korábbi sugárhatások következtében már eleve mutációkon esett keresztül. Az említett előadáson mutációja egy utolsó, halálos sugárdózissal befejeződött, és egy marással átörökítődött Peter Parkerbe. Ezáltal Peter szervezete is számos tekintetben megváltozott. Anyagcseréjének hatásfoka nagymértékben nőtt, a csontozata, idegrendszere, kötő -és izomszövetei nagymértékben megerősödtek. A normális emberi átlagnál körülbelül tizenötször gyorsabbak a reflexei (kellő távolságról ki tud térni a puskagolyó elől). Teste rendkívül hajlékony, inai és kötőszövetei, annak dacára, hogy erősebbekké, szívósabbakká váltak, az átlagemberénél kétszerte ruganyosabbak. Harcmodora, amelyet kialakított magának, ügyességén, erején és egyensúlyérzékén alapszik. Pókember valószínűleg mentálisan tudja befolyásolni a molekulahatárokon lévő atomok közötti vonzást. A felületek közötti vonzóerő befolyásolásának képessége Pókember testére és egy másik felületre korlátozott, és elsősorban kéz- és lábujjainál hat. Felső határa néhány tonna ujjanként. Pókember rendelkezik egy szuperérzékkel, az ún. pókösztönnel. Ez a koponya hátsó részében érzett bizsergés figyelmezteti Petert a lehetséges, várható veszélyre. Az érzék pontos természete nem ismert. Feltehetően egyfajta szimultán látnoki reakció a jelenségek széles körére, a lezuhanó virágcseréptől a kilőtt golyón át az elindított ütésig. A veszélyt néhány századmásodperccel megelőző figyelmeztetés elegendő Pókembernek, hogy reflexei segítségével elkerülje a sérülést. A pókösztön akár néhány perces hosszúságú reakciósort is diktálhat Peternek. A veszély mibenlétét nem, nagyságát viszont a bizsergés erősségéből meg tudja állapítani. Harcmodorát nagymértékben befolyásolják a pókösztön által nyújtott előnyök. Pók-nyomkövetőit is a pókösztöne segítségével találja meg.
Természete: a veszély mértékétől ft7ggően erbs bizsergés a koponya hátsá részében. Korlátai: a veszély temiészetét nem Jelzi. (A Pókember póknyomkövet8it Js pókősztöne segr?ségóveJ taJálJa meg.)
Fegyverei, felszerelése: Az óklein kfvűl Pókernber egyetfen fegyvere a hálóvető. A csukIóJára szerelt sze*ezetbbl rendkívűl ragacsos hálónyalábo cat lő ki. Ez a há1ó fantaszt'3kusan rugalmas és masszív, kilbvés után egy órával elpárolog

Az öklein kívül Pókember egyetlen fegyvere a hálóvető. A csuklójára szerelt szerkezetből magas nyomáson, vékony sugárban különleges „hálófolyadékot” lő ki. A hálófolyadék pontos összetétele egyelőre ismeretlen, de biztos, hogy a nejlonnal rokon. A folyadék, nyomásra olvadó anyag (gyakorlatilag szilárd halmazállaputú, amíg erős nyomás folyadékká nem alakítja). A hálóvetőből való kilövés után, a levegővel érintkezve a folyadék ismét megszilárdul, és hosszúláncú polimer makromolekulákba rendeződik. Az így nyert anyag rostjai rendkívül erősek és rugalmasak. A folyadék tapadó képessége különlegesen nagy, a kilövés után, a levegő hatására rohamosan csökken. (Levegővel nem érintkezve, pl. a hálófolyadékpatronokban ragacsosságát korlátlan ideig megőrzi.) A szilárd rostokat a levegő bizonyos gázai, amelyeket az anyag magába szív, körül-belül két órával a kilövés után felbontják, így a háló elporlad. (A hálóvető azért nem dugul el, mert a szilárd anyag hirtelen alakul nyomás hatására folyadékká, és mert abban a pillanatban, mikor ismét szilárd halmazállapotúvá válik, az anyaga még nem ragacsos.) A szövőszemölcs szerkezet rozsdamentes acélból van; kivéve a turbinát, amely egy teflontömbből, és annak felfüggesztését, amely borostyánkőből és mesterséges zafírból készült. A csuklópántok és a hálófolyadék-patronok anyaga elsősorban nikkellel edzett réz. A töltényöv, melyen Pókember harminc patront hord magával, rézből és puha bőrből készült. A hálófolyadék 13.6 N/m2 nyomáson tárolódik a patronokban, amelyeket ezüsttel forrasztott bronz sapka zár. A csuklópántok hegyes acéltüskéje szúrja fel ezt a sapkát, mikor a patron az elsütő berendezés mögött a helyére pattan. A kézzel csiszolt tűszelepet egy tenyérbe épített, acél lemezrugú végén elhelyezkedő elsütőgomb hozza működésbe. A gomb helye, és az, hogy a rugó lenyomásához ugyanannyi erő kell, mint 30 kg felemeléséhez, gyakorlatilag kizárja az akaratlan elsütés veszélyét. A turbinát hajtó elem tárolóját préselt gumihártya védi az időjárástól. A turbina és a csőrendszer funkciója az, hogy létrehozza a nyomást, amelyen a hálóanyag folyadékká alakul, és hogy a hálófolyadékot a szövőszemölcsbe továbbítsa, ahol az, hideghúzáson megy keresztül (nyújtási folyamat, hasonló ahhoz, amely a nejlonszál szakítószilárdságát megnégyszerezi). Szintén a turbina nyomja ki a hálófolyadékot a szövőszemölcsből a levegőre, ahol megszilárdul. A szövőszemölcs nyílása kilövéskor elektrosztatikusan feltölti a háló anyagát. A háló makromolekulái között így létrejövő vonzás magyarázza azt, hogy Pókember bonyolult alakzatokat is tud formálni hálójából. A szövőszemölcs nyílása állítható: három fokozata közül egy szimpla hálófonál, egy a bonyolultabb szövésű, összetett formák, egy pedig nagy átmérőjű hálósugár kilövésére szolgál. A hálófonál szakítószilárdsága 550 N/mm2 keresztirányú terhelésnél (becsült adat). A hálófolyadék-patronokban uralkodó 13.6 N/m2 nyomás teszi lehetővé, hogy bonyolultabb szövésű hálófonalát Pókember kb. 18 méterre tudja ellőni (és ennél jelentősen távolabbra, ha ballisztikus ívet ad a hálótömegnek).
Megjegyzések: -
Köszönet Ben Reily fordítónak a fordításért!